پنج‌شنبه, 2 خرداد 1398
مناقصه ها و مزایده ها


شرکت در مزايده

 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در نظر دارد محصول آلو، زردآلو، آلبالو و گیلاس  (روی درخت )  باغات ایستگاه تحقیقات گلمکان را در قالب عقد قرارداد فروش سردرختی ، به بخش خصوصي از طريق برگزاري مزايده واگذار نماید . بدين منظور از كليه متقاضيان حقيقي و حقوقي دعوت به شرکت در مزایده فوق می نماید .  

 

تاریخ انتشار آگهی : 98/02/31

مهلت زمانی دریافت پاکات پیشنهادات:  تا روز  دوشنبه 98/03/06

مهلت زمانی ارایه پیشنهادات: تا ساعت 10 صبح  روز سه شنبه تاریخ 98/03/07

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 13 روز سه شنبه تاریخ 98/03/07

برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس: مشهد – بزرگراه شهید کلانتری –حدفاصل میدان جمهوری و میدان جهاد – مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی- اداره امور حقوقی مراجعه و یا با شماره تلفن 5-38717071-051 داخلی 264  و شماره همراه 09159136482  پویانی تماس حاصل فرمایید.

 

                   آگهی تأمین خدمات کشاورزی                 

 

 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در نظر دارد انجام خدمات پروژه های تحقیقاتی زراعی و باغبانی  ایستگاههای تحقیقاتی خود را در قالب تأمین خدمات کشاورزی واگذار نماید. بدين منظور از كليه متقاضيان حقيقي و حقوقی كه توان و تخصص لازم را دارند دعوت به همكاري بعمل می آید .  

تاریخ انتشار آگهی : 1398/02/28

مهلت زمانی دریافت اسناد: روز یکشنبه 1398/02/29

مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: تا آخر وقت پنج شنبه تاریخ 1398/03/02

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11روز شنبه تاریخ 1398/03/04

1-انجام خدمات پروژه های تحقیقاتی، زراعی و مزارع تولید بذور نوکلئوس و پایه شامل آبیاری، سمپاشی، وجین علفهای هرز و کوددهی  اراضی ایستگاههای تحقیقاتی مرکز

2-انجام خدمات پروژه های تحقیقاتی، باغبانی و نگهداری باغات کلکسیون شامل هرس، پیوندزنی، سمپاشی، کوددهی وجین علفهای هرز و آبیاری اراضی ایستگاههای تحقیقاتی

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس: مشهد – بزرگراه شهید کلانتری –حدفاصل میدان جمهوری و میدان جهاد – مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی- اداره امور حقوقی مراجعه و یا با شماره تلفن 5-38717071-051 داخلی 264  و شماره همراه 09159136482  پویانی تماس حاصل فرمایید.

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی پشتیبانی

 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه خدمات   عمومی، پشتیبانی،نظافتی، فضای سبز پردیس آموزش و پژوهش  به شماره 2098003277000005را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

 تاریخ انتشار مناقصه: 1398/02/16

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: ساعت 16 روز پنج شنبه تاریخ 1398/2/19

مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: ساعت  16 روز یک شنبه تاریخ 1398/2/29

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11روزسه شنبه تاریخ1398/2/31

برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس: مشهد – بزرگراه شهید کلانتری –حدفاصل میدان جمهوری و میدان جهاد – مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی- اداره امور حقوقی مراجعه و یا با شماره تلفن 5-38717071-051 داخلی 264 و یا شماره همراه 09159136482  پویانی تماس حاصل فرمایید.

همچنین هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0