پنج‌شنبه, 29 شهريور 1397
برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی وبرنامه ریزی مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در سال 97
۸۹۱۸۸
 ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ 
۹:۴:۲۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی وبرنامه ریزی مرکز در سال 97 امروز شنبه 97/1/18 سالن اندیشه  پردیس آموزش ،
ابتداء آقای دکتر مؤیدی ضمن عرض تبریک سال جدید از طرف ریاست محترم سازمان تحقیقات ،آموزش وترویج کشاورزی «آقای دکتر زند » وهمچنین خیرمقدم به مسؤولین حاضر در جلسه ،یادآورشدند سال 96را با تمام سختیهاواتفاقات تلخ وشیرین پشت سر گذاشتیم وامیدواریم درسال جدید با عنایت به فعالیتهای درخور توجه همکاران بتوانیم بازهم دربین مراکز تحقیقاتی کشور عنوان نخست همه ساله را حفظ نماییم ،
مادر سال گذشته بیشتر به نوسازی ادوات کشاورزی وزیر ساختها توجه نمودیم وانصافا درتمامی موارد وضعیتمان نیزدر کشور بهتر از تمامی مراکز بوده است همچنین از محل در آمدهای قابل توجهی که داشتیم توانستیم گوشه ای از موارد موردنیازمان را تأمین نماییم 
دکترمؤیدی همچنین یادآور شدند که تراز مالی را با تلاش کلیه همکاران توانستیم مثبت نماییم وهمچنین با کاهش هزینه های غیر ضروری وافزایش درآمدهای مرکز توانستیم درپایان سال پرداختهایی تحت عنوان جبران زحمات و،،،پر داخت نماییم،
درپایان با تشکر وقدردانی از زحمات آقای دکتر قائمی بلحاظ دلسوزی وتلاش مستمر در دوران مسؤولیت که هم اکنون به افتخار باز نشستگی نایل آمده اندپیشنهاد نمودند که انشاا،،،درآینده نیز از تجربیات ایشان درمرکز استفاده شود،وبا اهداء لوح و هدیه ای برسم  یادبود از خدمات  ایشان قدردانی نمودند وسپس آقای  دکترفلاح رابعنوان معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی  به  حاضرین  معرفی نمودند،
درادمه دکترمؤیدی توصیه به نظم وانضباط اداری رادرسال جاری بسیارجدی دانست واز همه مسؤولین درخواست نمود که رعایت این مهم  را جدی بگیرند،
همچنین در بخش دیگری  ازخدمات شایسته مهندس حسینی راد که به افتخار بازنشستگی نایل آمده اند قدردانی ولوح سپاس و هدیه ای برسم یادبود تقدیم ایشان گردید،
درادامه دکترفلاح ومهندس حسینی راد بلحاظ حسن اعتماد دکتر مؤیدی ازایشان ومسؤولین حاضر قدردانی نمودند،
درادامه دکتراقتوم نیز با تبریک وقدردانی از مسؤولین ،یادآورشدند که سال خوبی را پشت سر گذاشتیم وتأکید نمودندکه درسال جاری  باهمکاری بیشتر قسمتهای مختلف مرکز بتوانیم با کارنامه ای  بهتر مثل گذشته درصدر مراکز تحقیقاتی  قرار بگیریم،
دکتر فروغی نیز با تبریک وقدردانی از فعالیتهای سال گذشته کلیه همکاران در مرکز به  ویژه امورفرهنگی،آموزش کارکنان ومدیریت بهره برداران سال جاری را  سالی پر بار وموفقیت آمیز خواندند،
خانم پیش بین نیز ضمن موفقیت آمیز خواندن فعالیتهای مالی وگردش بالای آن در سال گذشته که بالغ بر 8میلیارد تومان بودارتقاء آنرا از سیستم  سنتی به سیستم  نوین را در دست  اجراء دانسته وسال جاری  گردش  های مالی باسیستم  جدید وبا نظارت ریاست محترم مرکز 
ومعاون محترم توسعه مدیریت ومنابع انسانی ادامه خواهد داشت،
سپس کلیه مسؤولین با طرح سؤوال ونقطه نظرات خود جلسه را ادامه دادند،
روابط عمومی واموربین الملل مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضویبازگشت                    نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0